Iekšējās kārtības noteikumi

Atpūtas vietas „Ūdens pasaka” iekšējās kārtības noteikumi

 • Teritorijā aizliegts lietot stipros alkoholiskos dzērienus vai atrasties stiprā alkohola reibumā.
 • Teritorijā smēķēšana atļauta īpaši paredzētās vietās, kas apzīmētas ar informācijas
  zīmi “atļauts smēķēt”.
 • Aizliegts peldēties apreibinošo vielu ietekmē.
 • Viesi teritoriju var izmantot no pl. 10:00-23:00 piektdienās, sestdienās un svētdienās,
  ja neizmanto nakšņošanas iespēju teritorijā. Atrašanāš darba dienās ir jāsaskaņo ar
  īpašniekiem.
 • Automašīnu un treileru, telts vietas ir apzīmētas ar norādēm un tās jānovieto tām
  paredzētājās vietās.
 • Teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītajās vietās.
 • Teritorijā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas
  vielas.
 • Teritorijā viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās sabiedriskās uzvedības normas.
 • Teritorijā atskaņot mūziku drīkst tikai ar apsaimniekotāja atļauju.
 • Teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs neuzņemas materiālo atbildību par
  teritorijas iemītnieku personīgām mantām.
 • Aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt koku un
  krūmu mizu;
 • Teritorijas viesiem, atstājot teritoriju, ir pienākums savākt atkritumus no atpūtas
  vietas , lietotajām telšu vietām uz koplietošanas atkritumu savākšanas konteineriem.
 • Aizliegts bojāt jebkuras mantas vai inventāru, kas pieder “Ūdens pasakai”.
 • Viesi ir atbildīgi par savu bērnu drošību teritorijā un it īpaši uz ūdens.
 • Viesu pienākums ir neatstāt bez uzraudzības savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus.
 • Teritorijas apsaimneikotājam vai īpašniekam ir tiesības izraidīt no teritorijas viesus,
  kas neievēro šos minētos noteikumus.

Par noteikumu neievērošanu un pārkāpumu izdarīšanu, personai var piemērot brīdinājumu vai administratīvo sodu. Ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, apsaimniekotājs var izteikt mutvārdu aizrādījumu.

Teritorijā tiek veikta video novērošana.